อภิธาณศัพท์

หมายเลขไอพี
หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol คล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อย ๆ หลาย ๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งขยายความได้ดังนี้ คือ การที่คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป สามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้โดยผ่านสาย Cable หรือ สายโทรศัพท์ ดาวเทียม ฯลฯ การติดต่อนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น ใช้ Printer หรือ CD-Rom ร่วมกัน เราเรียกพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ว่า เครือข่าย (Network) ซึ่งเมื่อมีจำนวนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงกันไปทั่วโลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เราเรียกสิ่งนี้ว่า อินเตอร์เน็ต
อีเมลขยะ
อีเมลที่เราไม่อยากได้และไม่ได้ขอให้ส่งมา
อีเมล์ขยะ
อีเมล์ที่เราไม่อยากได้และไม่ได้ขอให้ส่งมา
ฮาร์ดดิสก์
อุปกรณ์บรรจุข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อทำงาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
เซิร์ฟเวอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆผ่านระบบเครือข่าย
เมลเซิร์ฟเวอร์
เซิร์ฟเวอร์ซึ่งให้บริการรับส่งอีเมล ตัวอย่างโปรแกรมบริการอีเมล เช่น Sendmail, qmail, Microsoft Exchange
เมล์เซิร์ฟเวอร์
เซิร์ฟเวอร์ซึ่งให้บริการรับส่งอีเมล์ ตัวอย่างโปรแกรมบริการอีเมล์ เช่น Sendmail, qmail, Microsoft Exchange
เว็บบอร์ด
โปรแกรมที่ใช้บนเว็บ สำหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา การพูดคุย การอภิปรายในสังคมออนไลน์ อาจจะมีการใช้ชื่ออื่น เช่น กระดานสนทนาออนไลน์ เว็บฟอรัม ฟอรัม เมสเซจบอร์ด บุลเลตอินบอร์ด และ ดิสคัชชันบอร์ด