อภิธาณศัพท์

เว็บเซิร์ฟเวอร์
เป็นที่รวมหรือ ที่อยู่ของเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่เข้าใจกันง่าย ๆ ว่า เว็บโฮสติ้ง ภายในประกอบด้วยเว็บไซต์ ต่าง ๆ มากมาย
เว็บเบราว์เซอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ
เว็บเมล
เว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริการอีเมลผ่านเว็บไซต์
เว็บเมล์
เว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริการอีเมล์ผ่านเว็บไซต์
เว็บไซต์
คำที่ถูกเรียกเป็นตำแหน่งที่อยู่ของผู้ที่มีเวบเป็นของตัวเองบน อินเตอร์เน็ต
เอฟทีพี
รูปแบบการส่งไฟล์หรือรับไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
โดเมนเนม
เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์แอดเดรส)
โทรจัน
โปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝง กระทำการบางอย่าง ในเครื่องของเรา จากผู้ที่ไม่หวังดี
โปรโตคอล
ภาษาที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์
โปรโตคอล
ข้อกำหนดซึ่งประกอบด้วยกฎต่าง ๆ สำหรับรูปแบบการสื่อสารเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย