• ข้อกำหนดในการตั้งชื่อโดเมนมีอะไรบ้าง
    การจดโดเมนจะต้องจดทะเบียนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 10 ปี ชื่อโดเมนต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น จำนวนตัวอักษร (รวมเครื่องหมาย -) และนามสกุลสูงสุดไม่เกิน 67 ตัวอักษร (สำหรับโดเมน .th จะต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว) ตัวอักษรพิเศษที่ไม่สามารถใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่ ! @ ...