ราคา

ชื่อโดเมนทั่วไป gLTD
โดเมน ราคา ปีละ ขั้นต่ำ สูงสุด เงื่อนไขพิเศษ
.COM 600 บาท 1 ปี 10 ปี -
.NET 600 บาท 1 ปี 10 ปี -
.ORG 600 บาท 1 ปี 10 ปี -
.INFO 600 บาท 1 ปี 10 ปี -
.BIZ 600 บาท 1 ปี 10 ปี -
ชื่อโดเมนของไทย Thai ccLTD
โดเมน ราคา ปีละ ขั้นต่ำ สูงสุด Restriction
.CO.TH 1,000 บาท 1 ปี 2 ปี จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร: หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ:หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
.IN.TH 1,000 บาท 1 ปี 2 ปี จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร: หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
.AC.TH 1,000 บาท 1 ปี 2 ปี หนังสือจัดตั้งโรงเรียน: กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
.GO.TH 1,000 บาท 1 ปี 2 ปี หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
.OR.TH 1,000 บาท 1 ปี 2 ปี หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

Unix I 250MB
Space 250MB
Data Transfer 10GB
Start THB 200/M
Unix II 500MB
Space 500MB
Data Transfer 15GB
Start THB 350/M
Unix III 1000MB
Space 1000MB
Data Transfer 30GB
Start THB 1,000/M
Unix IV 2000MB
Space 2000MB
Data Transfer 80GB
Start THB 1,600/M
E100 100MB
Space 100MB
Spam+Virus Filter
THB 1000/Year
E250 250MB
Space 250MB
Spam+Virus Filter
THB 1500/Year
E500 500MB
Space 500MB
Spam+Virus Filter
THB 2,500/Year
E750 750MB
Space 750MB
Spam+Virus Filter
THB 3,500/Year
E1000 1000MB
Space 1000MB
Spam+Virus Filter
THB 4,500/Year
ปวดหัวกับอีเมล์โฆษณา มีปัญหากับอีเมล์ไวรัสเชิญใช้บริการ อีเมล์ของเราได้ที่ อีเมล์โฮสติ้ง
?>